ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ຄຳຂວັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນວັນຕໍ່ຕ້ານຢາສູບໂລກແມ່ນ ການເພີມອາກອນຢາສູບ

HAI_3326

ທ່ານ ດຣ. ຈູຣຽດຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເວົ້າກັບສື່ມວນຊົນວ່າ: ທ່ານທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີ່ມອາກອນຢາສູບ, ຄົນທຸກຍາກຈະຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ຢາສູບ, ຫຼາຍຄົນຈະເຊົາສູບຢາແລະຄົນງານຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ, ຄວບຄົວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂລກບໍ່ຕິດຕໍ່ໜ້ອຍລົງ….

Continue reading