ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ເຜີຍແຜ່ມາດຕາ 5.3 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃຫ້ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

issue19

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014 ທາງໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 5.3 ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມກຸຫຼາບ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ພັດ ເກິ່ງຊາເນດ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ການນຳຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບນິຕິກຳຂອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕາ 5.3 ຂອງສົນທິສັນຍາອົງການອະນາໄມໂລກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ແລະ ດຳລັດການຫ້າມໂຄສະນາຢາສູບ, ເພື່ອປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານສຸຂະພາບຈາກອິດທິພົນ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງອຸດສາຫະກຳຢາສູບ.

ບາງຕອນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກນຄວບຄຸມຢາສູບແຕ່ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ເດືອນທັນວາ 2009 ເຊິ່ງໃນມາດຕາ 48, 49 ແລະ 50 ໄດ້ຫ້າມບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢາສູບໃຫ້ສິນບົນແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ນາບຂູ່, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ມີການກະທຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ. ດຳລັດສະບັບເລກທີ 369/ນຍ, ລົງວັນທີ 23/8/2010 ຍັງໄດ້ຫ້າມການໂຄສະນາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ຫ້າມການສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ການອຸປະຖຳຈາກທຸລະກິດຢາສູບ ລວມທັງກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ອຸດສາຫະກຳຢາສູບ ລວມທັງກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ອຸດສາຫະກຳຢາສູບອ້າງວ່າ ການສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ (Corporation Social Responsibility).

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ: ຢາສູບບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຂ້າຜູ້ບໍລິໂພກເອງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຄວນເປັນຕົ້ນແບບໃນການບໍ່ຮັບເອົາການອຸປະຖຳຈາກບໍລິສັດຢາສູບ ກໍຄືບໍລິສັດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຂ້າຄົນ ເພາະຂັດແຍ່ງກັບພາລະບົດບາດຂອງສາທາະນະສຸກ. ນອກນີ້ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢາສູບໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຄວບຄຸມຢາສູບ

4_Meeting SMF private sector

ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂາວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງສຸຂະພາບ ເພື່ອທີຈະພັດທະນາກົດໝາຍວາດ້ວຍການຄວບຄູມຢາສູບ…..

Continue reading

ປະເທດໄທເປັນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກໃນການກ່າວເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ໜ້າຊອງຢາສູບ

issue 34_FA

ລັດທະບານໄທໄດ້ອະນຸມັດການເພີ່ມຂະນາດໃໝ່ຂອງກຣາບຟຼິກເຕື່ອນກ່ຽວກັບສຸຈະພາບເປັນ 85% ຂອງທາງໜ້າແລະຫຼັງຊອງຢາສູບໃນປີ 2014.

Continue reading