ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂດປອດຄວັນຢາສູບ ໃນ ສປປ. ລາວ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

4ການຈັດຕັ້ງເຂດປອດຄວັນຢາສູບໃນ ສປປ. ລາວ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມຢ່າງເປັນຮູບປະທຳແຕ່ຊຸມປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນມີຫຼາຍໆກະຊວງ ແລະ ເກົ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເປັນເຂດປອດຄວັນຢາສູບ, ໃນນັ້ນລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດມໍລະດົກໂລກວັດພູຈຳປາສັກ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານປອດຄວັນຢາສູບຂອງສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຮອບດ້ານ.

Continue reading